Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from VALE to VBM

Acronym Definitions
VALE 2
VALLEY 1
VAM 8
VAMC 2
VAMP 3
VAN 1
VANS 2
VAP 8
vaps 2
VAR 13
VAS 5
VASE 1
VASI 1
VAST 1
VAT 5
VATS 2
VAV 2
VAWO 1
VAX 3
VB 10
VBA 4
VBAC 2
VBAP 2
VBC 3
VBD 3
Vbf 3
VBG 2
VBI 2
VBL 2
VBM 4

(31 — 60 of 411)