Looking for acronym or abbreviation?
Acronymia.com — dictionary of acronyms and abbreviations

Dictionary of acronyms and abbreviations from LASS to LBNL

Acronym Definitions
LASS 7
LAST 3
LAT 20
lat. 2
LATA 3
LaTeX 2
LATO 2
LATS 2
LAU 5
LAV 3
LAVA 4
LAVC 1
lavh 2
LAW 8
LAWS 2
LAX 4
lb 23
LBA 6
LBB 4
LBBB 1
LBD 5
LBE 2
LBF 2
LBH 2
LBI 3
LBJ 1
LBL 7
LBLRTM 1
LBM 4
LBNL 1

(121 — 150 of 947)